Gebruiksvoorwaarden kennisbijdragen Kennisprogramma Natte Kunstwerken

U kunt deze overeenkomst afdrukken en opslaan voordat u deze accepteert.

Deze overeenkomst (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) regelt de voorwaarden voor gebruik van de onderzoeks- en kennisbijdragen die op deze website van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gepresenteerd.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig:

Dit is een juridisch bindende overeenkomst tussen u – als individu of handelend namens een rechtspersoon – en Stichting Deltares (hierna “Deltares”). Deze Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment dat u uw toestemming geeft door de knop “Ik ga akkoord met de voorwaarden” hieronder aan te vinken. 

Het gebruik van de onderzoeks- en Kennisbijdragen (hierna aangeduid als “Kennisbijdragen”) zoals gepresenteerd op deze website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl, is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

Door het selectievakje “Ik ga akkoord met de voorwaarden” aan te vinken:

1. verklaart u bevoegd te zijn om namens de rechtspersoon die u vertegenwoordigt (hierna “Gebruiker”) deze Gebruiksvoorwaarden te mogen accepteren;

2. gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en verklaart daaraan gebonden te zijn.

Als u niet bevoegd bent om namens Gebruiker akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, vink dan het selectievakje “Ik ga akkoord” NIET aan.

U mag de Kennisbijdragen niet gebruiken zonder een overeenkomst met Deltares. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de Kennisbijdragen onmiddellijk te staken. Alle verdere handelingen met betrekking tot de Kennisbijdragen zonder een overeenkomst met Deltares, zijn in strijd met het auteursrecht.

Artikel 1: Doel van de Kennisbijdragen

Het doel van de Kennisbijdragen is om onderzoeksresultaten die binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken zijn opgeleverd, toegankelijk te maken voor een brede groep van betrokkenen bij de vervangings- en renovatieopgave kunstwerken in de waterinfrastructuur (zoals schutsluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen).

Artikel 2: Gebruik van de Kennisbijdragen

2.1 Gebruiker onderkent en stemt ermee in:

a) dat het gebruik van de Kennisbijdragen voor haar/zijn eigen rekening en risico is;

b) de resultaten van haar/zijn gebruik van de Kennisbijdragen met zorg te interpreteren alvorens deze te gebruiken, teneinde onjuiste conclusies te vermijden;

c) dat Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de interpretatie van de Kennisbijdragen en de beslissingen die zij/hij op basis daarvan neemt;

d) dat Gebruiker verantwoordelijk is en blijft voor het uitvoeren van de juiste risicobeoordelingen voorafgaand aan elke activiteit die wordt uitgevoerd op basis van Gebruikers interpretatie van de Kennisbijdragen en de daaruit voortvloeiende gegevens;

e) dat de Kennisbijdragen alleen mogen worden gebruikt voor legale doeleinden, op een manier die op geen enkele wijze i) Deltares en de partners van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (hierna “Partners”) kan schaden noch ii) inbreuk kan maken op de rechten van derden;

f) in het geval van hergebruik en delen van (delen van) deze Kennisbijdragen de tekst vermeld in artikel 3 lid 2 bij dit hergebruik en delen te vermelden.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten – hergebruik

3.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Kennisbijdragen (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en vormgeving) berusten bij en worden voorbehouden aan de Partners van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken, tenzij anders vermeld.

3.2 Hergebruik en delen van (delen van) deze Kennisbijdragen is toegestaan mits met vermelding van de navolgende tekst:

“Kennisbijdrage

Deze kennisbijdrage, hierna “Kennisbijdrage”, komt voort uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken dat tot doel heeft Kennis aan te bieden over renovatie- en vervangingsvragen van natte kunstwerken in Nederland aan de betrokkenen bij de vervangings- en renovatieopgave. Meer over dit kennisprogramma en haar partners is te vinden op https://www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl/.

Voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van deze Kennisbijdrage is onderworpen aan de voorwaarden die u kunt vinden op www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl/voorwaarden hierna “Gebruiksvoorwaarden”. Door kennisname en gebruik van deze Kennisbijdrage verklaart u kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Deze Kennisbijdrage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, u kunt geen rechten aan de informatie in deze Kennisbijdrage ontlenen en het gebruik daarvan is voor uw eigen risico.

De partners in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken en de auteur(s) van deze Kennisbijdrage aanvaarden geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van (de informatie uit) deze Kennisbijdrage.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op deze Kennisbijdrage (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en vormgeving) berust bij en wordt voorbehouden aan de partners van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken. Hergebruik en delen van (delen van) deze Kennisbijdrage is toegestaan mits met vermelding van deze gehele tekst.

Op deze Kennisbijdrage en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.”

3.3 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat met deze Gebruiksvoorwaarden geen enkele eigendomsoverdracht, met inbegrip van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, aan Gebruiker plaatsvindt.

Artikel 4: Geen garantie

4.1 Hoewel de Kennisbijdragen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn opgezet, worden deze “AS-IS” geleverd zonder enige vorm van garantie.

4.2 Deltares wijst uitdrukkelijk elke verwachting van geschiktheid voor een bepaald doel van de hand alsmede elke aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze Kennisbijdragen door Gebruiker.

4.3 Naar beste weten en overtuiging van Deltares en Partners maken de Kennisbijdragen geen inbreuk op het auteursrecht of op enig ander intellectueel eigendom van derden. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Deltares voor claims, kosten, uitgaven en/of gevolgschade als gevolg van of voortvloeiend uit enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is uitgesloten.

Artikel 5: Duur

5.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan voor de duur van het gebruik van de Kennisbijdrage(n) door Gebruiker, met uitzondering van de artikelen 3, 4, 6 en 7 die van kracht blijven, na het gebruik van de Kennisbijdrage(n) door Gebruiker.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Gebruiker stemt ermee in dat Deltares (inclusief haar Partners en personeel en niet-werknemers van Deltares en Partners die werkzaamheden voor Deltares (hebben) verricht) en/of Partners niet aansprakelijk zijn jegens Gebruiker voor winstderving, directe, indirecte, incidentele bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Kennisbijdragen, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Deltares en/of haar Partners.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Het is Gebruikers niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deltares.

7.2 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Gebruiker en Deltares met betrekking tot het onderwerp ervan, en vervangt alle voorgaande en gelijktijdige verklaringen, correspondentie, voorstellen of gebruikerslicentieovereenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

7.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.

7.4 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Over Deltares

Deze website is samengesteld door Stichting Deltares, statutair gevestigd te Delft 2629 HV en kantoorhoudende aan de Boussinesqweg 1 te Delft. Deltares is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41146461. Andere contactgegevens zijn: telefoon: + 31 (0)88 335 8273; fax: + 31 (0)88 335 8582; e-mail: info@deltares.nl.