Disclaimer

Het gebruik van de website voor Kennisprogramma Natte Kunstwerken van Deltares (hierna: “Website”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de Website verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De Website is samengesteld ter uitvoering van de samenwerking tussen de partners van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken, te weten: Rijkswaterstaat, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, MARIN en Stichting Deltares, hierna tezamen “Partners”. Op deze website ontsluiten de Partners kennis over de vraag wanneer een kunstwerk vervangen of gerenoveerd moet worden, hoe vervangings- en renovatieopties eruit kunnen zien en tegen elkaar afgewogen kunnen worden en hoe we daarbij kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Stichting Deltares, statutair gevestigd te Delft (2629 HV) en kantoorhoudend aan de Boussinesqweg 1 (hierna: Deltares) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41146461. Overige contactgegevens zijn: telefoon: + 31 (0)88 335 8273 ; fax: + 31 (0)88 335 8582 ; email: info@deltares.nl.

De Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de Website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website ontleend worden en het gebruik van de Website is voor uw eigen rekening en risico. Deltares garandeert niet dat de Websites virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Deltares kan de inhoud van de Website, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kan de Website links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Deltares kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij Deltares of de overige Partners van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Deltares de informatie van de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht.

De Website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) Deltares, het Kennisprogramma Natte Kunstwerken of haar Partners kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

Deltares en Kennisprogramma Natte Kunstwerken of haar Partners aanvaarden geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de Website.

Op de Website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.