Kunstwerk in het netwerk

Capaciteit vaarweg

In het hoofdvaarwegennetwerk treedt een aantal veranderingen op die het verkeersbeeld en -afwikkeling op (en daarmee de capaciteit van) rivieren en kanalen zullen beïnvloeden. Eventuele maatregelen naar aanleiding van deze veranderingen kunnen impact hebben op het functioneren van de kunstwerken in deze vaarwegen en vice versa. Voor het kennisprogramma is het daarom van belang aansluiting te houden op de studies en ontwikkelingen op het raakvlak vaarweg en kunstwerk, om hierin gebruik te kunnen maken van de ontwikkelde kennis over de (veranderende) capaciteit van vaarwegen.

  • In 2018 is een inventarisatie van veranderingen in het hoofd-vaarwegennetwerk (i.e. klimaatveranderingen, de ontwikkelingen rondom smart shipping en de transitie naar emissieloos varen) en studies en ontwikkelingen op het raakvlak van vaarweg en kunstwerk uitgevoerd. Download het rapport.

Schematiseren van kunstwerken

Gezien de complexiteit en diversiteit van kunstwerken en de grote hoeveelheid gegevens die nodig is om de constructie en het functioneren ervan goed te omschrijven, is er behoefte aan een gestructureerde en ondersteunde werkwijze om te komen tot goede schematisaties van kunstwerken in de netwerkmodellen. De ambitie is om daartoe voor de bestaande database ‘Baseline’, die wordt gebruikt om (delen van) het Hoofdwatersysteem te modelleren, een uitbreiding ‘Baseline-Kunstwerken’ te ontwikkelen.

  • Schematisatie van Kunst- en Regelwerken in numerieke modellen - Werken aan een generieke methode (2017)

  • In 2018  was de oorspronkelijke intentie om te beginnen met het in kaart brengen van diverse aspecten in relatie tot de ontwikkeling van een Baseline-Kunstwerken. In overleg met de huidige ontwikkelaars en gebruikers van Baseline is een marsroute (stapsgewijze aanpak tot aan een functioneel ontwerp) naar de het vaststellen van de structuur voor de database met essentiële kunstwerk-specifieke gegevens bepaald. Download het rapport.

Zoutindringing door kunstwerken

Een aandachtpunt bij de vervanging en renovatie van natte kunstwerken is (het beperken van) de zoutindringing. Voor het berekenen van de zoutindringing als gevolg van het nivelleren bij schutsluizen is een rekenmodel beschikbaar, maar de aansluiting hier-van op netwerkmodellen, waarmee de te verwachten zoutgehalten in het achterland kunnen worden berekend, is op verschillende manieren ongemakkelijk. Binnen het kennisprogramma is een formulering ontwikkeld die de zoutindringing via schutsluizen goed berekent.

  • In 2017 is een overzicht gemaakt van alle projecten bij Deltares op het gebied van zoutindringing door schutsluizen vanaf 2010, en is de basis gelegd voor een formulering (stelsel van vergelijkingen) die de zoutindringing via schutsluizen goed berekent maar ook geschikt is om in netwerkmodellen te incorporeren. Download het rapport.
  • In 2018 is de consistentie van resultaten met de zogenaamde Zeesluisformulering getest bij constante en variabele operatie van een schutsluis, met het oog op de doorontwikkeling hiervan als stand alone tool die op termijn in D-Flow kan worden geimplementeerd. Download het rapport.