Rapporten

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Bestaande Kunstwerken

Grond-constructie interactie

H. Brinkman, A. Teixeira, L. Hellebrandt, publicatiedatum: 15 maart 2016

Het rapport Grond-constructie interactie 2015 beschrijft het onderzoek dat is uitgevoerd naar het modelleren van grond-constructie interactie door middel van probabilistische eindige elementen analyses. Er wordt ingegaan op de tools die zijn ontwikkeld ten behoeve van de koppeling tussen PLAXIS en de probabilistische bibliotheek OpenTurns. Daarnaast zijn de resultaten beschreven van de uitgevoerde berekeningen aan een eenvoudig verankerde damwand.
Download het rapport

Innovatievoorwaarden

M. Woning, B. Lassing, publicatiedatum: 25 april 2016

De notitie Innovatievoorwaarden en de bijbehorende bijlage beschrijft innovatievoorwaarden (weergegeven in een tabel) waarmee kan worden aangetoond op welke wijze innovaties door de verschillende ontwikkelstadia van idee tot praktijk worden gebracht. Bij gebruik van de tabel wordt inzichtelijk wat de volgende stappen zijn in het innovatietraject. Deze tabel ondersteunt de acceptatie van innovaties, wat bijdraagt aan het realiseren van vernieuwingen in de vervangingsopgave.

Download het rapport

Download de bijbehorende appendix

Innovatie

J. Kentrop, publicatiedatum: 25 april 2016

Het afstudeeronderzoek van Jorrit Kentrop richt zich op een ontwerp voor een Glazen Dijk. Specifiek wordt ingegaan op hoe veilig de toepassing van glas is in een waterkering en welk ontwerp van de glazen dijk voldoende betrouwbaar is met betrekking tot de waterkerende functie. Dit document is een samenvatting van het afstudeerwerk.

Download het rapport

Monitoring

T. Bles, W. Peelen, publicatiedatum: 25 april 2016

Beslissingen in het kader van de vervangingsproblematiek bij natte kunstwerken zijn bij uitstek gebaat bij kennis die de onzekerheid over de conditie en belastingen verkleint en het conditieverloop in de toekomst kan voorspellen. Monitoring kan deze informatie geven. Deze handreiking wil duidelijk maken dat monitoring nu al van meerwaarde is bij deze toepassing als hulpmiddel om de levensduur te verlengen en wil enthousiasmeren tot het verder ontwikkelen ervan.

Download het rapport

Bekijk de bijbehorende presentatie

Eenduidig toetskader

J. Breedeveld, L. Hellebrandt, publicatiedatum: 25 april 2016

Tijdens de levensduur neemt de mate waarin een nat kunstwerk aan de gestelde functionele en technische eisen voldoet af. Bij het tussentijds beoordelen van de prestatie van een kunstwerk moet worden meegenomen dat het tegelijk in meerdere watersystemen functioneert, en dat elke functie andere technische eisen (qua beschikbaarheid en veiligheid) aan eenzelfde onderdeel stelt. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre het tussen de functies ontbreekt aan uniformiteit bij het beoordelen van de prestatie, waarbij de hypothese is dat het ontbreken van uniformiteit de efficiency van het asset management bij een nat kunstwerk verlaagt.

Download het rapport