Innovaties

Innovaties in materialen

Om de vervangingsopgave slimmer, sneller en goedkoper aan te kunnen pakken zijn onder andere productinnovaties nodig. Vaak wordt in de waterbouw echter gevraagd om proven technology, bewezen technieken of methodes om zo geen extra risico’s te introduceren. Dit remt het innovatieproces, en daarmee de introductie van innovatieve oplossingen. Binnen het kennisprogramma is er ruimte beschikbaar om productinnovaties te verifiëren.

  • In 2016 is een MSc studie gedaan naar de veiligheid van glas in een waterkering en hoe (op basis van een probabilistisch rekenmethode) een betrouwbaar ontwerp eruit ziet van een glazen dijk die de water-kerende functie vervult. Download de samenvatting.

Innovaties in ontwerpen

Om de vervangingsopgave slimmer, sneller en goedkoper aan te kunnen pakken zijn ook procesinnovaties nodig, waarbij aan het ontwerpproces kan worden gedacht.

  • In 2016 heeft onderzoek geleid tot een notitie over innovatie-voorwaarden, waarmee kan worden aangetoond welke stappen nodig zijn om innovaties door de verschillende ontwikkelstadia van idee tot praktijk te brengen. Dit inzicht in ontwikkelstadia ondersteunt de acceptatie van innovaties, wat bijdraagt aan het realiseren van vernieuwingen in de vervangingsopgave. Download de notitie en de bijbehorende tabel.

  • In 2017 is er onderzoek gedaan naar verschillende alternatieven voor de vervanging van de zeesluis te Farmsum. Bij het scoren van de alternatieven (in de vorm van kosten en baten) is de rol van de zeesluis in een breed perspectief beschouwd: hoe functioneert het kunstwerk in het watersysteem op het gebied van scheepvaart, waterafvoer, waterkwaliteit, waterveiligheid, natuur, wonen en werken. Download het rapport.

Innovaties in beoordelen

Natte kunstwerken vervullen vaak tegelijkertijd verschillende functies. Tijdens de levensduur neemt de mate waarin een bestaand kunstwerk aan de prestatie-eisen voldoet af. Per functie kan worden beoordeeld in hoeverre op een moment nog aan de minimale functie-eisen wordt voldaan. Tussen de verschillende beoordelingskaders ontbreekt het aan uniformiteit. Dat kan er toe leiden dat de reststerkte van civiele onder-delen van bestaande kunstwerken niet ten volle kan worden benut.

  • In 2015 is onderzoek gedaan naar een eerste stap om tot een meer eenduidig beoordelingskader voor natte kunstwerken te te komen. Daartoe zijn systematisch de verschillen tussen en overeenkomsten in het beoordelen van de prestaties van kunstwerken met verschillende functies in kaart gebracht. Download het rapport.