Technische levensduur

Degradatie staal

De civiele delen van natte kunstwerken bestaan voor een deel uit stalen damwanden. De geotechnische en constructieve consequenties van de degradatie van staal op een beoordeling van een bestaande damwand worden vooral beïnvloed door de ruimtelijke spreiding, lokale defecten en algehele constructieve staat. In dat licht wordt sinds 2017 in samenwerking met marktpartijen gewerkt aan het beter onderbouwen van de gevolgen van corrosie van damwanden. Om uiteindelijk te komen tot een meer rationele aanpak van het beoordelen (en ontwerpen) van stalen damwandconstructies.

  • In 2018 is er een workshop gehouden in lijn met het werk door ACOTEC, Deltares en TNO rond corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater. Aanleiding vormde de constatering dat de corrosiesnelheid hier hoger lijkt dan verwacht. Het doel was om de kennis en ervaring bij beheerders, marktpartijen en kennisinstituten te delen en na te denken hoe tot een betere (geharmoniseerde) inspectie te komen. Download het verslag.

  • In 2019 zijn meerdere stappen gezet richting een meer rationele aanpak. Er is via een literatuurstudie inzicht verkregen in wat er ten aanzien van corrosie van stalen damwanden in zoetwatercondities (qua impact op de betrouwbaarheid, inspectiemethoden en meet-protocollen) al bekend is. Dowload het rapport. Daarnaast zijn samen met ACOTEC recente diktemetingen op stalen damwanden in Nederland en België verzameld. Hierop is een pragmatische analyse uitgevoerd, om een eerste inzicht te krijgen in het corrosiebeeld van stalen damwanden in zoetwatercondities. Download het rapport.

  • In 2020 is de ontwikkeling van een methode afgerond om met een modificatiefactor de variatie in de dikte-afname van een stalen profiel te implementeren in het beoordelen van de betrouwbaarheid ten behoeve van het ontwerp van een stalen damwandconstructie. Download het rapport.

  • In 2021 is met de publicatie van de NEN 6766 "Corrosie stalen elementen in de ondergrond - Eisen ontwerp en toepassing" een mijlpaal bereikt in het onderzoek naar de degradatie van staal. Het binnen Kennisprogramma Natte Kunstwerken uitgevoerde onderzoek naar de degradatie van staal vormt de basis voor deze norm. De NEN 6766 is verkrijgbaar via deze link.

Degradatie beton

Het toetsen van het draagvermogen en de restlevensduur van constructies met (voortschrijdende) schade door alkali-silicareactie (ASR) is op dit moment nog conservatief. Zo kan het optreden van ASR onder water niet worden uitgesloten. Onderzoek binnen het kennisprogramma is er dan ook op gericht om beter inzicht te verkrijgen in het belang van het schademechanisme ASR voor levensduur bij natte kunstwerken.

  • In 2018 heeft onderzoek geleid tot twee producten die binnenkort beschikbaar zullen komen, te weten "Fundamentals of alkali-silica gel formation and swelling: Condensation under influence of dissolved salts", Cement and Concrete Research, 105, 18-30 (2018) en de memo "Opzetten zweldruk" cel.

Degradatie grond

Een waterkerend kunstwerk wordt onder meer beoordeeld op de veiligheid tegen onder- en achterloopsheid. Bij deze vorm van gronddegradatie ontstaan doorgaande kanalen onder/naast het kunstwerk, die uiteindelijk tot ondermijning ervan leiden. Om de weerstand hiertegen te vergroten worden over het algemeen kwelweg-verlengende schermen onder/naast het kunstwerk toegepast. De dimensies hiervan worden nog steeds op niet gevalideerde (empirische) rekenregels gebaseerd, waarin complexe invloeden niet zijn meegenomen. Een adequaat en betrouwbaar voorspellingsmodel voor dit fenomeen is echter wenselijk. Als de beoordeling aangeeft dat er onvoldoende weerstand is tegen onder- en achterloopsheid, dan kan er een omvangrijk onderzoek noodzakelijk zijn om te komen tot doelmatige (constructieve) maatregelen.

  • In 2017 is er bij specialisten op het gebied van piping (dijken) en onder- en achterloopsheid (kunstwerken) nagegaan hoe groot het probleem is en op welke vlakken er verbreding van kennisbasis noodzakelijk wordt gevonden. Het resultaat van deze inventarisatie zal binnenkort beschikbaar komen.