Meten, monitoring en inspectie

Toolbox MMI

Met een effectieve Toolbox Meten, Monitoren en Inspecteren kan de onzekerheid over de restlevensduur van (onderdelen van) een kunstwerk worden verkleind. Alles meten, monitoren en inspecteren is echter niet haalbaar; er moeten slimme keuzes worden gemaakt.

Meten

Binnen het kennisprogramma is toegewerkt naar een plan van aanpak voor een systematische meetcampagne aan (onderdelen van) kunst-werken. Hierbij is aandacht gegaan naar het meten van (toenemende) belastingen als gevolg van (grotere) schepen en trillingen, maar ook naar het meten van de (snelheid van) degradatie aan onderdelen.

  • In 2018 is de workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” georganiseerd. Download het rapport met alle bijdragen. Hieruit voortvloeiend is een start gemaakt met de werkgroep “Protocol en database” en een aanzet gegeven voor opstellen van een meetprotocol ultrasone damwanddikte metingen.
  • Daarnaast worden de volgende producten nog verwacht:
    • Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness measurements - summary (2018)
    • Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness measurements - summary (mem) (2018)
    • Probabilistic system identification and optimal sensor placement for a single anchored sheet pile wall" (2018)

Monitoren

Beslissingen in het kader van de vervangingsproblematiek bij natte kunstwerken zijn bij uitstek gebaat bij kennis die de onzekerheid over de conditie en belastingen verkleint en het conditieverloop in de toekomst kan voorspellen. Monitoring kan deze informatie geven.

  • In 2016 is een handreiking tot stand gekomen die duidelijk wil maken dat monitoring van kunstwerken nu al van meerwaarde is als effecief hulpmiddel om de levensduur te verlengen, en wil enthousiasmeren tot het verder ontwikkelen ervan. Download het rapport en de bijbehorende presentatie

Inspecteren

Op dit moment is het niet duidelijk welke inspectiemethoden op welke manier een beeld kunnen geven over de staat en degradatie van (onderdelen van) de civiele delen van kunstwerken. Daarom wordt binnen het kennisprogramma gewerkt aan het beter onderbouwen van de benodigde inspectiemethoden om dat helder te krijgen.