Kennisbasis onder- en achterloopsheid

Dit onderdeel richtte zich in 2017 op het aanscherpen van het instrumentarium door de kennis van het degradatiemechanisme onder- en achterloopsheid bij (historische) kunstwerken te vergroten. 

Een belangrijk aspect hieraan is het vergroten van de eenduidigheid in het beoordelen van dit bezwijkmechanisme. Dit wordt gedaan door het gebruik van bestaande beoordelings- en meetgegevens en (waar nodig) het verzamelen van nieuwe gegevens. In het verlengde hiervan is toegewerkt naar een plan van aanpak voor een systematische meetcampagne om onzekerheden over de huidige staat van kunstwerken te verkleinen. Bestaande en/of innovatieve monitoringstechnieken leveren hieraan een waardevolle bijdrage. Met een aangescherpt instrumentarium moet de technische restlevensduur van (historische) kunstwerken beter kunnen worden geschat.

Deliverable aan het einde van het jaar is een plan van aanpak.